Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
May 24, 2017

Chemistry : หลักเคมี ม.ปลาย 4-5-6 ฉบับสมบูรณ์

Chemistry: หลักเคมี ม.ปลาย 4-5-6 ฉบับสมบูรณ์  หนังสือเรียน พร้อมแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เหมาะสำหรับทั้งใช้เตรียมสอบในห้องเรียนเพื่อเพิ่ม GPA ชั้น ม.4-6 เตรียมสอบ PAT2, กสพท และโควต้า สายวิทยาศาสตร์ของสถาบันต่างๆ

เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มีเนื้อหาที่สำคัญในวิชาเคมีสำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตรงตามแนวข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ โดยเฉพาะหลักสำคัญที่ออกข้อสอบเสมอๆ แยกบทสรุป แผนภาพ สะดวกในการจดจำ เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆได้เป็นอย่างดี ทั้งยังประกอบด้วยแบบทดสอบเสริมทักษะพร้อม เฉลย โจทย์ฝึกประสบการณ์เพื่อเสริมความแม่นยำพร้อมเฉลย จึงเหมาะสำหรับเป็นคู่มือเตรียมสอบเก็บคะแนน สอบประจำภาค สอบ O-net, Pat และสอบเข้ามหาวิทยาลัยในทุกสถาบัน

รวมทั้งใช้เสริมพื้นฐานความรู้ในวิชาเคมี สำหรับผู้เรียนวิชานี้ วิชาเคมีเป็นวิชาที่จำเป็นจะต้องอาศัยความเข้าใจและการทบทวนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอในการจดจำสูตรต่าง  ๆ ถ้านักเรียนมีความอดทนและพากเพียรอยู่เป็นประจำก็จะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาอย่างแน่นอนในอนาคต