หลักภาษาไทย ประถม ๔

เนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑
มีสรุปเนื้อหาสำคัญในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ทั้งหน่วยที่เป็นหลักภาษาไทย เพื่อให้การใช้ภาษาไทยเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม

และหน่วยที่เป็นทักษะการใช้ภาษา โดยเริ่มตั้งแต่มาตราตัวสะกดและการอ่านคำ, อักษรควบและอักษรนำ, การผันวรรณยุกต์, คำในภาษาไทย, ประโยค ถ้อยคำ สำนวน บทร้อยกรอง และอาขยาน, เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรย่อ, คำพ้อง คำขวัญ และภาษาถิ่น, การฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน

และการใช้พจนานุกรม โดยในแต่ละหน่วยจะมีแบบฝึกหัดท้ายบทให้ทบทวน และมีแบบทดสอบรวมเพื่อประเมินความเข้าใจเนื้อหาที่เรียนมาทั้งหมด เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียน และทบทวนเนื้อหาก่อนสอบในทุกสนาม