ติวโจทย์คณิตศาสตร์ ป.4

ติวโจทย์คณิตศาสตร์ ป.4 เล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ใช้สำหรับเตรียมความพร้อมในการสอบเก็บคะแนน และสอบประจำภาคเรียน

โดยโจทย์ทั้งหมดถูกออกแบบมาให้นักเรียน ได้ฝึกฝนทักษะการคิดจากง่ายไปสู่ยาก มีเฉลยวิธีการหาคำตอบอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้นักเรียนสามารถประเมินตนเองได้ว่ากระบวนการคิดซึ่งเป็นที่มาของคำตอบนั้นเหมือนหรือแตกต่าง