ก้าวตามอริยะ ยอดคนอัจฉริยะได้อีก

อริยะคือผู้ประเสริฐ ผู้ล้ำเลิศ ถือว่าเป็นผู้ที่อัจฉริยะที่สุดในโลกก็ว่าได้ ดังนั้นถ้าคุณอยากจะอัจฉริยะ

หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณอัจฉริยะทั้งทางโลกและทางธรรม เมื่ออ่านจบคงไม่ได้โง่งมงายกันอีกต่อไปในการดำเนินชีวิต

คำนิยม

ความเป็นอัจฉริยะ มิได้หมายถึงเพียงบุคคลที่เป็นเลิศในด้านวิชาการ หรือ ยอดเยี่ยมในการจำอะไรได้อย่างรวมเร็วเพียงอย่างเดียว แต่ความเป็นอัจฉริยะควรน่าจะรวมไปถึงบุคคลที่สามารถเข้าถึงธรรมชาติของชีวิต เข้าใจสัจธรรมของชีวิตอีกด้วยพระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยบุคคล พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างมากที่สุด ผมก็เชื่อเหลือเกินว่า ถ้าผู้ใดมีศรัทธาที่จะก้าวตามพระองค์แล้ว ย่อมเป็นยอดคนอัจฉริยะได้อย่างแน่นอน 

                                                     สิรภพ รุจรัตนพล
                                 อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     
                              คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม