Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Jan 23, 2017

สถิติสำหรับนักเรียน ม.ปลายไม่ยาก

สถิติสำหรับนักเรียน ม.ปลายไม่ยาก (Easy guide: Statistic for High school)
สถิติที่ว่ายาก แต่หากเข้าถึงหลักการรับรองว่าง่าย เรียนรู้ตั้งแต่หลักการ วิธีการคำนวณรวมถึงตัวอย่างโดยละเอียดทุกขั้นตอน เหมาะสำหรับอ่านเสริมการเรียน และการทบทวนสอบ
- สถิตินั้นคืออะไร แล้วเรียนไปทำไม
- ข้อมูลเยอะแยะ สรุปให้ง่ายอย่างไร
- ข้อมูลมากมาย สรุปให้เป็นเลขเดียวได้อย่างไร
- Percentile Decile Quartile คืออะไร
- แต่ละคนก็มีค่าต่างกันไป แล้วเราจะสรุปข้อมูลอย่างไร
- โค้งปกติคืออะไร เกี่ยวกับอะไรกับ z-score
- เราจะใช้สถิติเพื่อการทำนายอย่างไร,
เกี่ยวกับผู้เขียน - ผู้เขียนมีโอกาสได้พบเจอกับสถิติในชีวิตประจำวันเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการทำงาน และยังได้ทำงานในอุตสาหกรรมที่หลากหลายด้าน เช่น เครื่องมือแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ และโลจิสติก เลยทำให้ผู้เขียนพบว่าทุกอุตสาหกรรมล้วนเกี่ยวข้องกับสถิติทั้งนั้น จากประสบการณ์ทำให้สามารถเข้าใจเครื่องมือทางเทคนิคในการลงทุนได้ง่ายขึ้นเพราะเครื่องมือเหล่านี้ก็มีพื้นฐานเดียวกัน จากประสบการณ์เหล่านี้ผู้เขียนจึงคิดว่าเราควรมีพื้นฐานทางสถิติที่ดีกันตั้งแต่เบื้องต้น จึงได้คิดถึงจะเขียนถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสถิติให้แก่คนทั่วๆ ไป และเกิดผลงานอย่าง เล่ม สถิติเพื่อการวิจัยไม่ยาก และหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา

 

สารบัญ

บทที่ 1 เริ่มต้นรู้จักแนวคิดพื้นฐานทางสถิติ และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
บทที่ 2 การแจกแจงความถี่ของข้อมูล
บทที่ 3 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
บทที่ 4 การวัดตำแหน่งของข้อมูล
บทที่ 5 การวัดการกระจายของข้อมูล
บทที่ 6 การแจกแจงแบบปกติและคะแนนมาตรฐาน
บทที่ 7 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล