คู่มือเตรียมสอบบรรจุ การปกครองท้องถิ่น (กสถ.) พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน

เหมาะสำหรับท่านที่ทำงาน หรือท่านที่ไม่มีเวลาทบทวนมากนัก...หนังสือเล่มนี้ คือทางลัดในการทบทวนในเวลาอันสั้น ให้โอกาสสอบติดมีสูง  ครบถ้วนทุกวิชา 
แนวข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างไม่ขาดในเนื้อหาสาระสำคัญ จี้ตรงทุกประเด็นคำถาม

สร้างสรรค์  วิเคราะห์  อิงสถิติ และความน่าจะเป็น อย่างจัดเต็มออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ ที่พร้อมสำหรับเตรียมสอบ แม้มีเวลาน้อย 

สารบัญ

หมวดที่ 1 : แนวข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
1.แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
2.แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล 
3.แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติเทศบาล พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
4.แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
5.แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
6.แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7.แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
8.แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
9.แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
หมวดที่ 2 : แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 
1.แนวข้อสอบ การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ
2.แนวข้อสอบ การเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้นๆ
3.แนวข้อสอบ การเรียงความ
4.แนวข้อสอบ การสะกดคำ
5.แนวข้อสอบ การแต่งประโยค
6.แนวข้อสอบ คำศัพท์
หมวดที่ 3 : แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล 
1.แนวข้อสอบ ความสามารถในการสรุปความหรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว
2.แนวข้อสอบ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมืองเศรษฐกิจหรือสังคม
3.แนวข้อสอบ ความสามารถในการหาแนวโน้มหรืความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน
4.แนวข้อสอบ ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น