Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Jul 27, 2016

หลักภาษาอังกฤษ ม.3 เข้า ม.4 ฉบับสมบูรณ์

เนื้อหาหลักภาษาอังกฤษที่ละเอียดที่สุด โดยเนื้อหาครอบคลุม ตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.3 เพื่อใช้ในการทบทวนความรู้ ในการทำข้อสอบกลางภาคและปลายภาค  ไปจนถึงการเตรียมสอบเข้า ม.4 ในโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำ และแนวข้อสอบท้ายเล่ม ให้นักเรียนได้สามารถลองฝึกทำข้อสอบจริง