โจทย์และแนวข้อสอบสำคัญ ภาษาอังกฤษ O-NET ป.6 ต้องรู้และทำให้ได้

แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ เพื่อสอบ O-NET ป.6ตามแนวการสอบใหม่ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) โดยเน้นการสรุปใจความสำคัญ และเทคนิคในการทำโจทย์แบบต่างๆ ของโอเนตภาษาอังกฤษป.6 เพื่อทบทวนเนื้อหาทั้งหมด และเตรียมความพร้อมก่อนสอบ

 

ภาษาอังกฤษโอเนต ป.6 แนวข้อสอบ... ที่ต้องรู้และทำให้ได้ก่อนสอบจริง

ตะลุยแนวข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ 
แนวที่ 1 : การใช้ภาษา (Language usage) 
แนวที่ 2 : ความเข้าใจในการอ่าน (Reading comprehension) 
เฉลยแนวข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ 

 

จุดเด่นสินค้า : แนวข้อสอบภาษาอังกฤษโอเนต ป.6 พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ ทันสมัยล่าสุด