แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ หลักสูตร EP (English Program) ป.1

รวบรวมแบบฝึกหัดและโจทย์  สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และนักเรียนที่เรียนในหลักสูตร(EP) English Program หลักสูตร Inter, Intebsive และ Bilingual ที่มีการเน้นการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่เข้มข้นเป็นพิเศษ

 

โดยเนื้อหาจะเน้นเพื่อใช้เป็นสื่อเสริมบทเรียนเพื่อทบทวนความรู้และฝึกฝนภาษาอังกฤษ โดยครอบคลุมทุกบทสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษา ที่ละเอียดที่สุด ตั้งแต่ Grammar Reading Comprehension และ Vocabulary เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำพร้อมรูปภาพประกอบสวยงาม ช่วยให้นักเรียนรู้สึกสนุกในการทบทวนความรู้ เพื่อเตรียมสอบเพิ่มคะแนนของการสอบตลอดปีการศึกษา

 

เน้นข้อสอบและแบบฝึกหัดที่หลากหลาย ครบทุกสาระการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และนักเรียนที่เรียนในหลักสูตร (EP)English Program ที่มีการเน้นการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่เข้มข้น โดยเฉพาะ

 

Introduction to English : มารู้จักภาษาอังกฤษกันเถอะ
Chapter 1 Basic English: ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Chapter 2 Sentence: ประโยคในภาษาอังกฤษ

Grammar : ไวยากรณ์
Chapter 1 Noun: คำนาม
Chapter 2 Verb: คำกริยา
Chapter 3 Pronoun: คำสรรพนาม 
Chapter 4 Adjective: คำคุณศัพท์
Chapter 5 Preposition: คำบุพบท

 

จุดเด่นสินค้า : หนังสือรวบโจทยและแบบฝึกหัด สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และ นักเรียนที่เรียนในหลักสูตร(EP) English Program หลักสูตร Inter, Intebsive และ Bilingual ระดับประถม ที่แยกตามชั้นปี ซึ่งเป็นซีรีย์เดียวที่มีในท้องตลอดตอนนี้ เนื้อหานั้นสอดคล้องตามสาระการเรียนรู้ และเพิ่มเติมแบบฝึกหัด โดยเพิ่มระดับความยากและท้าทาย ที่มีการเน้นการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่เข้มข้น