โจทย์และแนวข้อสอบสำคัญ คณิตศาสตร์ O-NET ป.6 ต้องรู้และทำให้ได้

แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ เพื่อสอบ O-NET ป.6ตามแนวการสอบใหม่ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) โดยเน้นการสรุปใจความสำคัญ และเทคนิคในการทำโจทย์แบบต่างๆ ของโอเนตคณิตศาสตร์ ป.6 เพื่อทบทวนเนื้อหาทั้งหมด และเตรียมความพร้อมก่อนสอบ

 

คณิตศาสตร์ โอเนต ป.6 แนวข้อสอบ... ที่ต้องรู้และทำให้ได้ก่อนสอบจริง

 

ตะลุยแนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์
แนวที่ 1 : เปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนหรือทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง
แนวที่ 2 :  บวก ลบ คูณ หาร ระคน เศษส่วน จำนวนคละ และทศนิยม
แนวที่ 3 : โจทย์ปัญหาของจำนวนนับ เศษส่วน จำนวนคละ ทศนิยม และร้อยละ
แนวที่ 4 : ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักต่างๆ ของจำนวนนับ
แนวที่ 5 : ค่าประมาณใกล้เคียงของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง
แนวที่ 6 : ตัวประกอบ จำนวนเฉพาะ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับ
แนวที่ 7 : หาปริมาตรหรือความจุของรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
แนวที่ 8 : อธิบายเส้นทางหรือบอกตำแหน่ง โดยระบุทิศทางหรือระยะทางจริงจากรูปภาพ แผนที่ และแผนผัง
แนวที่ 9 : หาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม
แนวที่ 10 : หาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปวงกลม
แนวที่ 11 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว การชั่ง การตวง เงิน และเวลา
แนวที่ 12 ชนิดของมุม ชื่อมุม ส่วนประกอบของมุม และการเขียนสัญลักษณ์
แนวที่ 13 ลักษณะ ความสัมพันธ์ และการจำแนกรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ
แนวที่ 14 เส้นตรงคู่ที่ขนานกัน
แนวที่ 15 ประดิษฐ์ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กระบอก กรวย ปรึซึม และพีระมิด จากรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสองมิติ
แนวที่ 16 ปัญหาแบบรูป
แนวที่ 17 การแก้สมการ
แนวที่ 18 แผนภูมิแท่ง
แนวที่ 19 กราฟเส้นและแผนภูมิรูปวงกลม
แนวที่ 20 อธิบายเหตุการณ์โดยใช้คำที่มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าเกิดขึ้นอย่างแน่นอน อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ และไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
แนวที่ 21 บทประยุกต์
เฉลยแนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์
 

จุดเด่นสินค้า : แนวข้อสอบคณิตศาสตร์โอเน็ต ป.6 พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ ทันสมัยล่าสุด