แบบฝึกคณิตศาสตร์ ประถม 2

สร้างกระบวนการเรียนรู้ทักษะทางคณิตศาสตร์ให้กับผู้เรียนด้วยแบบฝึกที่ครอบคลุมเนื้อหาทุกบทเรียนพร้อมสรุปที่ช่วยทำให้ผู้เรียนเข้าใจสาระสำคัญในแต่ละบทได้อย่างแม่นยำมากขึ้น เมื่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสอบเพิ่มคะแนน สอบปลายภาคเรียน หรือสอบในสนามสอบใดๆ ประสิทธิผลของผู้เรียนก็ย่อมสูงและดีขึ้นอย่างแน่นอน

 

พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ด้วยแบบฝึกที่ครอบคลุมเนื้อหาทุกบทเรียน พร้อมสรุปที่ช่วยทำให้ผู้เรียนเข้าใจสาระสำคัญในแต่ละบทได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

 

สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 1,000               
บทที่ 2 การบวกและลบจำนวนนับ       
บทที่ 3 การวัดความยาว               
บทที่ 4  การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000    
บทที่ 5 การชั่ง                
บทที่ 6 การคูณ                 
บทที่ 7 เวลา                  
บทที่ 8 เงิน                  
บทที่ 9 การหาร                  
บทที่ 10 การตวง         
บทที่ 11 เรขาคณิต                 
บทที่ 12 การบวก ลบ คูณ หารระคน
 

จุดเด่นหนังสือเล่มนี้

ข้อสอบทันสมัย ตรงตามบทเรียน พร้อมสรุปสาระสำคัญและอธิบายแนวคิดในการหาคำตอบให้รวดเร็วแม่นยำ ผู้เรียนสามารถประเมินผลการสอบได้ด้วยตนเอง