ติวสอบ ป.1 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

หนังสือ "ติวสอบ ป.1 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)" เล่มนี้ จัดทำขึ้นให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ตามหลักสูตรแกนกลาง ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560 ซึ่งเนื้อหาภายในหนังสือประกอบด้วย สรุปเนื้อหาที่สำคัญในแต่ละวิชา แบบฝึกหัดที่หลากหลาย และแบบทดสอบวัดความเข้าใจ เพื่อให้นักเรียนทบทวนความรู้ที่ได้เรียบมา และเพิ่มทักษะในวิชาต่างๆ ให้มากขึ้น ครบทุกวิชา ทำคะแนนสอบได้เต็ม  

 

หนังสือ "ติวสอบ ป.1 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาที่สำคัญครบทุกวิชา ทำคะแนนสอบได้เต็ม  พร้อมแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียน และแนวข้อสอบเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ทบทวนในการสอบกลางภาค และปลายภาคเรียน

 

สารบัญ

1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. ภาษาอังกฤษ
6. สุขศึกษา และพลศึกษา
7. ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

จุดเด่นสินค้า

- ปรับเนื้อหาใหม่ตามหลักสูตรแกนกลาง ฉบับปรับปรุง 2560
- สรุปเนื้อหาครบถ้วนทุกรายวิชา
- เหมาะสำหรับฝึกทบทวนบทเรียน
- ใช้เตรียมสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน