แบบฝึกคณิตศาสตร์ ประถม 4

สร้างกระบวนการเรียนรู้ทักษะทางคณิตศาสตร์ให้กับผู้เรียนด้วยแบบฝึกที่ครอบคลุมเนื้อหาทุกบทเรียนพร้อมสรุปที่ช่วยทำให้ผู้เรียนเข้าใจสาระสำคัญในแต่ละบทได้อย่างแม่นยำมากขึ้น เมื่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสอบเพิ่มคะแนน สอบปลายภาคเรียน หรือสอบในสนามสอบใดๆ ประสิทธิผลของผู้เรียนก็ย่อมสูงและดีขึ้นอย่างแน่นอน

 

พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ด้วยแบบฝึกที่ครอบคลุมเนื้อหาทุกบทเรียน พร้อมสรุปที่ช่วยทำให้ผู้เรียนเข้าใจสาระสำคัญในแต่ละบทได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

 

สารบัญ

บทที่ 1  เรื่อง จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
บทที่ 2  เรื่อง การบวก การลบจำนวนนับที่มากกว่า 100,000
บทที่ 3  เรื่อง การคูณ การหาร
บทที่ 4  เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ
บทที่ 5  เรื่อง เวลา
แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1
บทที่ 6  เรื่อง เศษส่วน
บทที่ 7  เรื่อง ทศนิยม
บทที่ 8  เรื่อง มุม
บทที่ 9  เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
บทที่ 10 เรื่อง การนำเสนอข้อมูล
แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2

 

จุดเด่นสินค้า

ข้อสอบทันสมัย ตรงตามบทเรียน พร้อมสรุปสาระสำคัญและอธิบายแนวคิดในการหาคำตอบให้รวดเร็วแม่นยำ ผู้เรียนสามารถประเมินผลการสอบได้ด้วยตนเอง