ฝึกทักษะ เก่งไทย ป.๕

หนังสือ "ฝึกทักษะ เก่งไทย ป.๕" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อฝึกทักษะที่จำเป็นให้ต่อเนื่องจากหนังสือเรียนภาษาไทย ชั้น ป.๕ ซึ่งมีเนือหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการอ่าน และการเขียน ในแต่ละบทประกอบด้วยแบบทดสอบฝึกฝนตนเอง และแบบทดสอบท้ายบท ในส่วนท้ายของหนังสือยังมีแนวข้อสอบ เพื่อให้นักเรียนได้ประเมินผลตนเอง เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปได้

 

ฝึกทักษะ เก่งไทย ป.๕ เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้สรุปหลักภาษาไทย พร้อมแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียน และแนวข้อสอบเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ทบทวนในการสอบกลางภาค และปลายภาคเรียน

 

สารบัญ

บทที่ ๑ คำศัพท์ที่ควรรู้
บทที่ ๒ คำควบกล้ำ อักษรนำ และคำที่มีตัวการันต์
บทที่ ๓ อักษรย่อ และเครื่องหมายวรรคตอน
บทที่ ๔ โวหาร
บทที่ ๕ คำที่มีความหมายนัยตรง และโดยนัย
บทที่ ๖ การอ่านจับใจความสำคัญ และการแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
บทที่ ๗ การอ่าน และมารยาทในการอ่าน
บทที่ ๘ การเขียนสื่อสาร
บทที่ ๙ การฟัง การดู และการพูด
บทที่ ๑๐ ชนิดของคำ
บทที่ ๑๑ คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
บทที่ ๑๒ คำราชาศัพท์
บทที่ ๑๓ ประโยคความเดียว และประโยคความ
บทที่ ๑๔ สุภาษิต และวรรณคดี
บทที่ ๑๕ กาพย์ยานี ๑๑

 

จุดเด่นสินค้า

- แบบฝึกหัดหลากหลาย 
- เหมาะสำหรับฝึกทบทวนบทเรียน
- ใช้เตรียมสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน