แบบฝึกภาษาไทย ประถม ๓

สร้างกระบวนการเรียนรู้ทักษะทางภาษาไทย ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียน ด้วยแบบฝึกที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งในส่วนของภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ พร้อมสรุปสาระสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น เมื่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสอบเพิ่มคะแนน สอบปลายภาคเรียน หรือสอบในสนามสอบใดๆ ประสิทธิผลของผู้เรียนก็ย่อมสูงและดีขึ้นอย่างแน่นอน

 

พัฒนาทักษะภาษาไทย ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียนด้วยแบบฝึกที่ครอบคลุมเนื้อหา และสรุปสาระสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายและแม่นยำมากขึ้น

 

สารบัญ

บทที่ ๑  เรื่อง มาตราตัวสะกด  (ภาษาพาที เรื่อง แต่เด็กซื่อไว้)
บทที่ ๒  เรื่อง ไตรยางค์  (ภาษาพาที เรื่อง ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว)
บทที่ ๓  เรื่อง วรรณยุกต์และการผันวรรณยุกต์ (ภาษาพาที เรื่อง อาหารดี ชีวีมีสุข)
บทที่ ๔  เรื่อง การประสมคำ  (วรรณคดีลำนำ เรื่อง กระต่ายไม่ตื่นตูม)
บทที่ ๕  เรื่อง พยางค์และคำ  (ภาษาพาที เรื่อง แต่เด็กซื่อไว้)
บทที่ ๖  เรื่อง คำนาม คำสรรพนาม และคำกริยา  (ภาษาพาที เรื่อง นอกเมือง...ในกรุง)
บทที่ ๗  เรื่อง คำพ้องรูป คำพ้องเสียง  (ภาษาพาที เรื่อง ภูมิใจภาษาไทยของเรา)
บทที่ ๘  เรื่อง คำที่ประวิสรรชนรีย์กับคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์  (วรรณคดีลำนำ เรื่อง ลูกแกะของซาฟียะห์)
บทที่ ๙  เรื่อง คำเป็นคำตาย  (วรรณคดีลำนำ เรื่อง เด็กเอ๋ยเด็กน้อย)
บทที่ ๑๐ เรื่อง คำควบกล้ำ (วรรณคดีลำนำ เรื่อง ธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อย)
บทที่ ๑๑ เรื่อง คำคล้องจอง (ภาษาพาที เรื่อง ทำดีอย่าหวั่นไหว)
บทที่ ๑๒ เรื่อง คำที่มี ฤ ฤๅ (ภาษาพาที เรื่อง ความฝันเป็นจริงได้)

 

จุดเด่นสินค้า : ข้อสอบทันสมัย ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครอบคลุมเนื้อหาทั้งภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ผู้เรียนสามารถประเมินผลการสอบได้ด้วยตนเอง เหมาะกับการศึกษายุค 4.0