ฝึกทักษะ เก่งไทย ป.๔

หนังสือ "ฝึกทักษะ เก่งไทย ป.๔" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อฝึกทักษะที่จำเป็นให้ต่อเนื่องจากหนังสือเรียนภาษาไทย ชั้น ป.๔ ซึ่งมีเนือหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการอ่าน และการเขียน ในแต่ละบทประกอบด้วยแบบทดสอบฝึกฝนตนเอง และแบบทดสอบท้ายบท ในส่วนท้ายของหนังสือยังมีแนวข้อสอบ เพื่อให้นักเรียนได้ประเมินผลตนเอง เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปได้

 

ฝึกทักษะ เก่งไทย ป.๔ เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้สรุปหลักภาษาไทย พร้อมแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียน และแนวข้อสอบเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ทบทวนในการสอบกลางภาค และปลายภาคเรียน

 

สารบัญ

บทที่ ๑ คำศัพท์ที่ควรรู้
บทที่ ๒ มาตราตัวสะกด
บทที่ ๓ ไตรยางศ์และการผันวรรณยุกต์
บทที่ ๔ อักษรควบและอักษรนำ
บทที่ ๕ คำพ้องและคำเป็น คำตาย
บทที่ ๖ วลีและประโยค
บทที่ ๗ คำนามและคำกริยา
บทที่ ๘ เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรย่อ
บทที่ ๙ ภาษาถิ่น คำสุภาพ และคำราชาศัพท์
บทที่ ๑๐ บทร้อยกรอง คำขวัญ บทอาขยาน และสำนวนไทย
บทที่ ๑๑ การเขียนจดหมาย การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
บทที่ ๑๒ การใช้พจนานุกรม
บทที่ ๑๓ การอ่าน การเขียน การย่อความ การฟัง การดู และการพูด
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.๔ ชุดที่ ๑
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.๔ ชุดที่ ๒
เฉลยฝึกฝนตนเอง แบบทดสอบท้ายบท แนวข้อสอบภาษาไทย ป.๔

 

จุดเด่นหนังสือเล่มนี้

- แบบฝึกหัดหลากหลาย 
- เหมาะสำหรับฝึกทบทวนบทเรียน
- ใช้เตรียมสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน