แนวข้อสอบบรรจุพนักงานราชการส่วนท้องถิ่น ทุกสายงาน ทำได้ สอบได้ 100%

การสอบบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน ทุกตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกือบทุกรอบที่เปิดรับสมัคร มักจะมีผู้สมัครสอบในระดับแสนคน ทั้งผู้ที่เพิ่งเรียน และผู้ที่มีงานทำแล้วจำนวนมากซึ่งอยากเปลี่ยนสายงาน


ทางสำนักพิมพ์จึงร่วมกับ ทีมงานวิชาการ และคณาจารย์คุณภาพ ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานเล่มนี้ขึ้นมา ด้วยแนวข้อสอบคุณภาพที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ในเชิงสถิติแล้วประเมินได้ว่า เป็นแนวข้อสอบที่ใกล้เคียงกับข้อสอบในสนามสอบจริง มากที่สุด ออกสอบบ่อยมากที่สุดในทุกๆ ครั้งที่มีการสอบ

 

แนวข้อสอบเล่มนี้ จึงสำหรับทุกท่านที่อยากสอบผ่าน อีกทั้งยังรองรับผู้ที่มีงานทำแล้วแต่อยากเปลี่ยนสายงานนั้น ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลาในการทบทวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

หนังสือเล่มนี้เป็นแนวข้อสอบที่ผู้ต้องการสอบในทุกๆ ตำแหน่ง สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย ช่วยให้สามารถสอบผ่านได้ในเปอร์เซ็นต์ที่สูงมาก 

 

สารบัญ

1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล 
1.1 การสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว
1.2 การวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม
1.3 การหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน
1.4 การวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น 
2. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
2.1กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
2.2 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลและเมืองพัทยา
2.3 กฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.4 กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
2.5 ระเบียบงานสารบรรณ
2.6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.วิชาภาษาไทย 
3.1 การสรุปความหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ
3.2 การพิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ
3.3 หลักภาษาไทย
4. วิชาภาษาอังกฤษ 
 

จุดเด่นสินค้า

แนวข้อสอบคุณภาพ ครบถ้วนทุกวิชาที่รองรับทุกตำแหน่งในการสอบ มีการจัดทำส่วนเฉลยอย่างละเอียด และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาในการทบทวนมากนัก หากได้นำไปอ่าน นำไปทบทวน นำไปลองทำโจทย์