แบบฝึกคณิตศาสตร์ ประถม 3

สร้างกระบวนการเรียนรู้ทักษะทางคณิตศาสตร์ให้กับผู้เรียนด้วยแบบฝึกที่ครอบคลุมเนื้อหาทุกบทเรียนพร้อมสรุปที่ช่วยทำให้ผู้เรียนเข้าใจสาระสำคัญในแต่ละบทได้อย่างแม่นยำมากขึ้น เมื่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสอบเพิ่มคะแนน สอบปลายภาคเรียน หรือสอบในสนามสอบใดๆ ประสิทธิผลของผู้เรียนก็ย่อมสูงและดีขึ้นอย่างแน่นอน

 

พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ด้วยแบบฝึกที่ครอบคลุมเนื้อหาทุกบทเรียน พร้อมสรุปที่ช่วยทำให้ผู้เรียนเข้าใจสาระสำคัญในแต่ละบทได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

 

สารบัญ

บทที่ 1 เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000
บทที่ 2 เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000
บทที่ 3 เรื่อง แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
บทที่ 4 เรื่อง การวัดความยาว
บทที่ 5 เรื่อง เวลา
บทที่ 6 เรื่อง การชั่ง การตวง
บทที่ 7 เรื่อง การคูณ
บทที่ 8 เรื่อง การหาร
บทที่ 9 เรื่อง เงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย
บทที่ 10 เรื่อง จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม
บทที่ 11 เรื่อง รูปเรขาคณิต
บทที่ 12 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน
 

จุดเด่นสินค้า

ข้อสอบทันสมัย ตรงตามบทเรียน พร้อมสรุปสาระสำคัญและอธิบายแนวคิดในการหาคำตอบให้รวดเร็วแม่นยำ ผู้เรียนสามารถประเมินผลการสอบได้ด้วยตนเอง