ติวโจทย์เด็ด NT ป.3

แนวข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลยละเอียด อธิบายเข้าใจง่าย ชัดเจน ครบทั้งสามด้านคือ ด้านคำนวณ ด้านภาษา ด้านเหตุผล ครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยแนวข้อสอบ PISA เพื่อรองรับการศึกษาในยุค 4.0

 

ทำข้อสอบได้อย่างถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว ด้วยทักษะที่ผ่านการฝึกฝนจากโจทย์เด็ด NT ป.3

 

สารบัญ

แนวข้อสอบความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) 
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA)
แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษา (Literacy)
แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA)
แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) 
แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA)
 

จัดเด่นสินค้า

แนวข้อสอบออกแบบโดยอาจารย์ผู้ชำนาญการในการวางหลักสูตรการศึกษา และติวสอบการวัดผลการศึกษาระดับชาติ