แบบฝึกบูรณาการทักษะ เรื่อง เด็กดีมีคุณธรรม

แบบฝึกในเล่มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อบูรณาการเชิงเนื้อหาของรายวิชาต่างๆ อาทิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาอังกฤษให้สอดคล้องกัน โดยสอดแทรกเข้ามาอยู่ในหัวเรื่องหลักคือ เด็กดีมีคุณธรรม (ค่านิยม 12 ประการ) ช่วยทำให้เด็กมีโอกาสได้ใช้ความคิด ประสบการณ์ความสามารถและทักษะต่างๆ อย่างหลากหลาย ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะกระบวนการและเนื้อหาสาระไปพร้อมๆ กัน

 

ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการตามวัย ด้วยแบบฝึกบูรณาการทักษะที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

 

สารบัญ

เด็กดีรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เด็กดีมีความซื่อสัตย์ เสียสละ และอดทน
เด็กดีต้องมีความกตัญญู 
เด็กดีหมั่นศึกษาหาความรู้ ตั้งใจเล่าเรียน
เด็กดีรู้จักรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
เด็กดีมีศีลธรรม เผื่อแผ่และแบ่งปัน
เด็กดีต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย
เด็กดีมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย เคารพผู้ใหญ่ 
เด็กดีต้องมีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ
เด็กดีต้องรู้จักประหยัด อดออม และไม่ใช้สิ่งของฟุ่มเฟือย
เด็กดีต้องมีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ
เด็กดีต้องรู้จักคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม

 

จุดเด่นสินค้า

แบบฝึกเริ่มจากง่ายไปหายาก มีสรุปเนื้อหาสั้นๆ อธิบายให้เด็กเข้าใจก่อนทำแบบฝึก แบบฝึกไม่มากและน้อยจนเกินไปเหมาะกับสมาธิของเด็ก และมีตารางบันทึกพัฒนาการเพื่อให้คุณครูหรือพ่อแม่ผู้ปกครอง ติดตามพัฒนาการเด็กได้อย่างต่อเนื่อง