หนูรักภาษาไทย อนุบาล ๒

ภาษามีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก เพราะเด็กจำเป็นจะต้องเรียนรู้ภาษาเพื่อใช้ในการสื่อความหมาย การคิด จินตนาการ การแสดงออก การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม และสังคม จากการตระหนักถึงความสำคัญนี้ เราจึงได้พัฒนาแบบฝึกให้เหมาะสมกับวัย เข้าใจง่าย และส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาไทยจากเรื่องราวรอบตัว ผ่านหัวข้อสำคัญ อาทิ คำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและเสียงยาว อีกทั้งคำศัพท์พื้นฐานที่เด็กควรรู้จำนวนชุดที่ ๑-๘ จำนวน ๘๐ คำ โดยเนื้อหานั้นสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐

 

สารบัญ

ทบทวนพยัญชนะไทย พร้อมกิจกรรมที่ ๑-๑๒
ทบทวนสระไทย พร้อมกิจกรรมที่ ๑๓-๒๐
คำที่ประสมด้วยสระเสียงยาว พร้อมกิจกรรมที่ ๒๑-๓๒
คำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น พร้อมกิจกรรมที่ ๓๓-๓๙
เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๑ พร้อมกิจกรรมที่ ๔๐-๔๒
เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๒ พร้อมกิจกรรมที่ ๔๓-๔๕
เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๓ พร้อมกิจกรรมที่ ๔๖-๔๘
เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๔ พร้อมกิจกรรมที่ ๔๙-๕๑
เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๕ พร้อมกิจกรรมที่ ๕๒-๕๔
เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๖ พร้อมกิจกรรมที่ ๕๕-๕๗
เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๗ พร้อมกิจกรรมที่ ๕๘-๖๐
เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๘ พร้อมกิจกรรมที่ ๖๑-๖๒
 

จุดเด่น

กิจกรรมเสริมทักษะเหมาะกับวัย และความสนใจของเด็ก ทันสมัย หลากหลาย ไม่น่าเบื่อ  ใช้ภาพเชื่อมโยงกับเนื้อหาให้เด็กเข้าใจง่าย อ่านออกเขียนได้ด้วยความเข้าใจ ไม่ใช่แค่ท่องจำ