Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Feb 28, 2018

สรุปหลักวิชาฟิสิกส์ ม.4

หนังสือสรุปเนื้อหาอย่างละเอียด วิชาฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำหรับเตรียมพื้นฐานของนักเรียนในการเรียนวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.ปลาย โดยสรุปแนวคิด ทฤษฎี สูตร ตามเนื้อหาสาระการเรียนรู้ในระดับลึกขึ้นพร้อมเน้นแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบจริง และการเฉลยข้อสอบอย่างละเอียด ชัดเจนและเข้าใจง่าย