คัมภีร์เก่งคณิต ม.4-5-6

หนังสือสรุปเข้มเนื้อหา วิชา คณิตศาสตร์ มปลาย  เน้นอ่านรวดเร็วทันใจ โดยเน้นเนื้อหา สูตร และตัวอย่างข้อสอบที่ใช้ออกข้อสอบบ่อย พร้อมรวมแบบฝึกหัดฝึกท้ายบทและแนวข้อสอบจริงอย่างเข้มข้น ให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในสนามสอบจริง ได้อย่างเร่งด่วน และการเฉลยข้อสอบอย่างละเอียด ชัดเจนและเข้าใจง่าย