วันสำคัญของไทย

เด็กๆ จะได้มีโอกาสเรียนรู้ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีที่สำคัญของไทยมากมายตลอดทั้งปี เพื่อช่วยให้สามารถนำไปปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามสภาพแวดล้อมทางสังคม และความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น
 

อีกทั้งยังมีการสร้างความรักความผูกพันภายในครอบครัว และบุคคลรอบตัวให้แน่นแคว้นยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมที่ให้เด็กถ่ายทอดความรัก ความรู้สึก ออกมาเป็นรูปธรรมด้วยชิ้นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นจากตัวเด็กเอง