ฝึกทักษะ เก่งไทย ป.๑

หนังสือ “ฝึกทักษะ เก่งไทย ป.๑” จะช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในหลักภาษาไทยที่เป็นพื้นฐานสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยจะประกอบไปด้วยเนื้อหา แบบฝึกหัดเสริมทักษะ และแบบทดสอบท้ายบท ซึ่งนักเรียนจะสามารถอ่าน และทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมก่อนสอบได้ด้วยตนเอง

เนื้อหาและแบบฝึกหัดประกอบด้วยเรื่อง พยัญชนะไทย สระ วรรณยุกต์ มาตราตัวสะกด คำคล้องจองอักษร ๓ หมู่ พยัญชนะควบกล้ำ อักษรนำ ประโยค การผันวรรณยุกต์ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ และสัญญาณ พร้อมแนวข้อสอบให้นักเรียนได้ประเมินตนเองอีกด้วย