How to ลงทุนหุ้น ออมกองทุน เปลี่ยนเงินหมื่นเป็นเงินแสน

How to ลงทุนหุ้น ออมกองทุน เปลี่ยนเงินหมื่นเป็นเงินแสน  

(Wealth with saving up in stocks or stock funds)

ผลงานเขียนจาก หมีส้ม ผู้เขียนหนังสือขายดี "หุ้นปันผล ลงทุนสบายใจ ได้เงินทุกปี" 
จะเป็นอย่างไร ถ้าเราเปลี่ยนจากการฝากเงินในธนาคาร เดือนละ 1,000 บาทเป็นการออมหุ้นหรือกองทุนที่ลงทุนหุ้นปันผล เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลาต่อเนื่องกัน 60 เดือน  เหมาะสำหรับนักออมเงินและนักลงทุนทั่วประเทศ 

หนังสือเล่มนี้ ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อตอบคำถามที่เป็นเรื่องค้างคาใจของ “นักออมเงินที่สนใจจะออมเงินในหุ้นหรือกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้น” และ “นักออมเงินที่ได้ออมเงินในหุ้นมาบ้างแล้ว” ซึ่งคำถามเหล่านั้นได้แก่ 
1. การออมในหุ้นหรือกองทุนรวมที่นำเงินไปลงทุนในหุ้น ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากเงินในธนาคารจริงหรือไม่ 
ถ้าเราออมในหุ้นหรือกองทุนหุ้น “เงินออมของเราจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร” 
2. การออมในหุ้นหรือกองทุนรวมที่ไปลงทุนในหุ้น เหตุใดบางครั้งจึงให้ผลตอบแทนที่ไม่สูงเท่าที่ควร และเราจะมีแนวทางที่จะพัฒนาการลงทุนอย่างไร ทั้งในด้านของการสร้าง ผลตอบแทนที่สูงขึ้น และการลดความเสี่ยงจากการลงทุน 

ผู้อ่านทุกท่านจะได้รับความรู้ด้านการออมที่เพิ่มขึ้น และเข้าใจลักษณะสำคัญของการลงทุน ได้แก่ 
“ผลตอบแทนและความเสี่ยง” ในการออมเงินในหุ้นหรือกองทุนรวมหุ้น รวมไปถึงการประยุกต์แผนการลงทุนของท่านผู้อ่านเองให้ได้รับผลตอบแทนจากการออมที่สูงขึ้น.