หลักภาษาไทย ประถม ๖

ISBN: 978-616-236-964-3 ขนาด: กว้าง 19 x สูง 25.4 ซม. จำนวนหน้า: 188 นักเขียน: PATTER SU TUTOR
Barcode: 9786162369643 ครั้งที่พิมพ์: 1 บรรณาธิการ: ปติมา จำปาเวียง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ไอดีซ๊ฯ จำกัด
รายละเอียด

เนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ มีสรุปเนื้อหาสำคัญในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ทั้งหน่วยที่เป็นหลักภาษาไทย เพื่อให้การใช้ภาษาไทยเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม 

และหน่วยที่เป็นทักษะการใช้ภาษา โดยเริ่มตั้งแต่การอ่านคำในภาษาไทย, ชนิดของคำและหน้าที่ของคำ, ถ้อยคำสำนวน, ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย, คำราชาศัพท์และคำสุภาพ, วลีและประโยคในภาษาไทย, บทร้อยกรอง, ภาษาถิ่น, วรรณกรรมและวรรณคดี, และการอ่าน คิด วิเคราะห์ โดยในแต่ละหน่วยจะมีแบบฝึกหัดท้ายบทให้ทบทวน

มีแบบทดสอบรวมเพื่อประเมินความเข้าใจเนื้อหาที่เรียนมาทั้งหมด เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนและทบทวนเนื้อหาก่อนสอบในทุกสนาม

ราคา 145.00 บาท สั่งซื้อ คลิก