Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Sep 30, 2016

รวมสูตรคณิตฯ พิชิตข้อสอบ ม.ต้น พร้อมแนวข้อสอบ

วิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่มีความซับซ้อน มีสูตรที่ใช้ในการคำนวณอยู่มากมาย จึงเป็นวิชาที่ยากสำหรับนำเรียนทุกระดับชั้น ไม่เว้นแม้แต่ คณิตศาสตร์ระดับมัธยมต้น

แต่ถ้าหากได้มีการวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จะพบว่า การที่นักเรียนมัธยมต้นส่วนใหญ่คิดว่า คณิตศาสตร์ ม.ต้น มีความยากนั้น ก็เพราะในการเรียนและการอ่านตำรา การอธิบายสูตรการคำนวณต่างๆ อาจจะไม่กระจ่างชัด และมีการจัดหมวดหมู่ของบทเรียนที่สัมพันธ์กับสูตรการคำนวณได้ยากต่อการทำความเข้าใจ 

ทางทีมงานวิชาการ และคณาจารย์คุณภาพผู้มีประสบการณ์มายาวนาน จึงได้ร่วมกันสร้างสรรค์หนังสือคู่มือเล่มนี้ขึ้นมา อย่างครบถ้วนทุกเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นรวมสูตรสมบัติของจำนวนนับ ,  รวมสูตรระบบจำนวนเต็ม , รวมสูตรจำนวนและตัวเลข , รวมสูตรพื้นฐานทางเรขาคณิต , รวมสูตรทศนิยมและเศษส่วน , รวมสูตรการประมาณค่า, รวมสูตรคู่อันดับและกราฟ , รวมสูตรความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ,

รวมสูตรการให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม , รวมสูตรทฤษฎีบทพีทาโกรัส , รวมสูตรแผนภูมิรูปวงกลม , รวมสูตรการวัด , รวมสูตรอัตราส่วนและร้อยละ , รวมสูตรเส้นขนานและมุมภายใน ,รวมสูตรการแปรผัน , รวมสูตรจำนวนจริง , รวมสูตรเลขยกกำลัง , รวมสูตรพหุนาม , รวมสูตรพื้นที่ผิวและปริมาตร ,

รวมสูตรตรีโกณมิติ , รวมสูตรความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ , รวมสูตรความคล้าย , รวมสูตรพาราโบลา , รวมสูตรสมการกำลังสอง , รวมสูตรการผันแปร , รวมสูตรระบบสมการ , รวมสูตรระบบอสมการ , รวมสูตรสถิติ , รวมสูตรวงกลม...

รวมแล้วกว่า 29 หัวข้อสูตรใหญ่ ที่แยกย่อยออกมาอีกเกือบ 100 สูตร อย่างครบถ้วน เพื่อใช้เป็นคู่มือคุณภาพควบคู่ไปกับการเรียน ที่ผู้ปกครองต้องซื้อให้กับบุตรหลานของท่าน  

 

สารบัญ

  สมบัติของจำนวนนับ
- ระบบจำนวนเต็ม
- เลขยกกำลัง
- พื้นฐานทางเรขาคณิต
- การประยุกต์1
- จำนวนและตัวเลข
- การสร้าง
- ทศนิยมและเศษส่วน
- การประมาณค่า
- คู่อันดับและกราฟ
- สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
- ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
- การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล
- พหุนาม
- อัตราส่วนและร้อยละ
- การวัด
- แผนภูมิรูปวงกลม
- การแปลงทางเรขาคณิต
- ความเท่ากันทุกประการ
- สมบัติของเลขยกกำลัง
- เศษส่วนของพหุนาม
- ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
- เส้นขนาน
- การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
- สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
- การแปรผัน
- พื้นที่ผิวและปริมาตร
- กราฟ
- ระบบสมการเชิงเส้น
- ความคล้าย
- พื้นที่ผิวและปริมาตร
- กรณฑ์ที่สอง
- การแยกตัวประกอบพหุนาม
- สมการกำลังสอง
- พาราโบลา
- อสมการ
- ความน่าจะเป็น
- สถิติ
- ตรีโกณมิติ
- การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม
- ระบบสมการ
- วงกลม